Algemene toegangs-, gebruiks- en communicatievoorwaarden van de site van STARNEWS
____________________________________________________


A. Algemene voorwaarden
_______________________

1. Algemeen

De site van STARNEWS wordt aan eender welke gebruiker aangeboden op voorwaarde dat hij de bepalingen, de voorwaarden en de waarschuwingen uit de algemene gebruiksvoorwaarden van de site aanvaardt. Door van de site van STARNEWS gebruik te maken, aanvaardt men automatisch en onherroepelijk genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen.

Indien de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uit onderhavige algemene voorwaarden strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden die gelden op een aparte site die werd ontwikkeld in het kader van de site van STARNEWS, hebben onderhavige bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen voorrang.

2. Gebruik voor persoonlijke, private en wettelijke doeleinden

De site van STARNEWS dient voor persoonlijk en privé-gebruik. Zonder vergunning, mag de gebruiker geen via de site van STARNEWS verkregen informatie, programma, product noch dienst wijzigen, kopiëren, verspreiden of afbeelden, noch onder een of andere vorm publiceren, afstaan of verkopen, noch werk creëren of prestaties leveren die van bovengenoemde elementen zijn afgeleid.

Het is verboden de site van STARNEWS te gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd, onwettelijk of in strijd met onderhavige algemene voorwaarden zijn.

3. Links naar sites of adressen van derden

De site van STARNEWS kan links naar sites of adressen van derden bevatten. De links en adressen worden aangeboden om het de gebruikers makkelijk te maken. STARNEWS oefent geen enkele controle op bovengenoemde sites en adressen uit en wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af. Het feit dat die links en adressen in de site van STARNEWS worden opgenomen, betekent niet dat STARNEWS de inhoud van die sites en adressen goedkeurt, noch dat er enige verband bestaat tussen STARNEWS en de uitbaters van die sites of adressen.

4. Het gebruik van gespreksgroepen en boodschappendiensten

De gebruiker verbindt zich ertoe de gespreksgroepen, boodschappendiensten en, over het algemeen, de toegang tot de site van STARNEWS enkel te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van boodschappen en inlichtingen die betrekking hebben op of in verband staan met het onderwerp of de rubriek in kwestie.

Zonder dat onderstaande opsomming volledig is, verbindt de gebruiker zich ertoe:

- niemand op een of andere manier te beledigen, te belasteren, te misbruiken, te tergen of te bedreigen, noch andermans bezit of rechten in het gedrang te brengen;

- geen blijk te geven van racistisch of antisemitisch woordgebruik of gedrag of van onverdraagzaamheid, noch van woordgebruik of gedrag dat obsceen, pornografisch of strijdig met de goede zeden of de openbare orde is;

- zonder voorafgaande toestemming geen gegevens, databanken of programma's te downloaden, die beschermd zijn door het industrieel of intellectueel eigendomsrecht en, meer bepaald, door de wetten en verordeningen betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten of betreffende de bescherming van computerprogramma's;

- de wet op de handelspraktijken niet rechtstreeks of onrechtstreeks te schenden (ongeoorloofde publiciteit of verkoop, oneerlijke concurrentie enz...);

 

- geen vermeldingen te vervalsen of te verwijderen met betrekking tot de auteur of de producent van de informatie, evenmin als wettelijke vermeldingen of informatie, noch andere vermeldingen inzake eigendomsrecht of met betrekking tot de oorsprong of de bron van het programma of van eender welk andere element dat vervat is in een gedownload bestand;

- het gebruik of de toegang voor andere gebruikers niet te beperken of te verhinderen.

Ingevolge het voorgaande, en hoewel zij niet verplicht is de correspondentie, de informatiefora op, noch het downloaden vanop haar site te controleren, behoudt de STARNEWS NV zich niettemin het recht voor op eender welk moment eenzijdig in te grijpen door op haar site ontvangen documenten geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren of te verwijderen, onder meer wanneer die afkomstig zijn van gebruikers.


Bovendien behoudt de STARNEWS NV zich het recht voor haar informatie te verspreiden om zich te schikken naar de geldende wetten of verordeningen of om gevolg te geven aan een administratief of gerechtelijk bevel.
De STARNEWS NV behoudt zich het recht voor alle door gebruikers of eender welke derden gepleegde inbreuken op de wet of op onderhavige gebruiksvoorwaarden met alle rechtsmiddelen te vervolgen.


5. Uitsluiting - verantwoordelijkheid

De inlichtingen, producten en diensten die voorkomen op de site van STARNEWS kunnen fouten of technische onjuistheden bevatten. Aangezien de STARNEWS NV die inlichtingen wil verbeteren naarmate de site verder wordt ontwikkeld, worden ze regelmatig bijgewerkt. De STARNEWS NV wijst niettemin alle aansprakelijkheid af voor de geschiktheid, de betrouwbaarheid en de juistheid ervan, ongeacht het geplande gebruik van de adressen, inlichtingen, producten, diensten en grafische elementen, databanken en programma's die zich op de site van STARNEWS bevinden. Al die informatie wordt geleverd "in de staat waarin ze zich bevindt", zonder welke waarborg ook. Bij deze sluit STARNEWS elke waarborg uit ten aanzien van bovenstaande gegevens, en meer bepaald elke waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak.

De STARNEWS NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidenten, schadevergoeding die als straf werd uitgesproken noch voor andere schade van welke aard ook, meer bepaald voor schade die voortvloeit uit een verlies van gebruik, van adres, van gegevens of van databanken, noch voor winstderving ingevolge vertraging in verband met het gebruik van de site, noch voor de onmogelijkheid deze te gebruiken, noch voor schade in verband met informatie, programma's, producten, diensten of daarmee samenhangende grafische elementen.


B. Bescherming van het privé-leven
_______________________________


1. Algemeen

De gegevens die door de gebruiker aan de site van STARNEWS worden meegedeeld, kunnen worden opgeslagen, maar dienen enkel voor intern gebruik bij de STARNEWS NV of de partners die contractueel met haar verbonden zijn. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privé-leven, worden de opgeslagen gegevens aan de gebruiker meegedeeld op zijn verzoek en desgevallend gecorrigeerd. Bijkomende informatie kan worden ingewonnen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vragen betreffende het opslaan van de meegedeelde gegevens kunnen worden gericht aan de STARNEWS NV, Koningsstraat 100 te 1000 Brussel of telefonisch op het nummer 02/528.18.38.

2. Bescherming van het privé-leven

De gegevens in verband met de door de gebruikers meegedeelde gegevens worden behandeld onder strikte geheimhouding en met inachtneming van alle veiligheidsnormen.

Behoudens verzet van uwentwege, geadresseerd aan STARNEWS NV, zullen deze gegevens ook toelaten om interessante aanbiedingen aan u te richten zodat u maximaal kan profiteren van de voordelen verbonden aan STARNEWS NV of één van de verstrekte diensten door STARNEWS NV. Behoudens verzet van uwentwege, geadresseerd aan STARNEWS NV, zullen deze gegevens ook kunnen worden doorgegeven aan bedrijven verbonden met STARNEWS NV, haar sponsorpartners en/of aan derden zodat zij product-of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten. U beschikt ten allen tijde over het recht van toegang tot deze gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is STARNEWS NV, Koningsstraat 100 te 1000 Brussel.

3. Het gebruik van "cookies"

Teneinde de dienstverlening op haar site te verbeteren, gebruikt de STARNEWS NV bij gelegenheid "cookies" ofwel kleine stukjes informatie die door een website worden bewaard in de browser van de computer van de gebruiker. Zulk een cookie kan bij een volgend bezoek aan de site worden opgehaald, maar kan niet worden gelezen door een andere site dan degene die het heeft aangemaakt, in casu de site van STARNEWS. Dat cookie wordt enkel voor administratieve doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om de voorkeur van de gebruiker voor bepaalde soorten informatie of de toegangscode van de gebruiker op te slaan, zodat deze bij zijn bezoeken aan de site niet telkens opnieuw dezelfde informatie moet intikken op het toetsenbord. Geen enkel cookie bevat informatie waardoor de gebruiker zou kunnen worden bereikt via telefoon of e‑mail. De gebruiker kan zijn computer zodanig configureren, dat hij gewaarschuwd wordt telkens er een cookie wordt aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan kan verhinderen.

4. Het gebruik van de gegevens, privé-leven en geheimhouding

De STARNEWS NV behoudt zich het recht voor de informatie betreffende de boodschappen, de inhoud, de herkomst en de bestemming ervan te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze vermoedt dat alle of een deel van de mededelingen betrekking hebben op activiteiten die illegaal, ongeoorloofd of strijdig met onderhavige algemene voorwaarden zijn, of wanneer zij daartoe opdracht heeft gekregen van de bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid.

Behoudens ruimere of specifiekere aanvraag vanwege de bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid, kan dergelijke controle enkel betrekking hebben op openbare of niet vertrouwelijke boodschappen, d.w.z. op informatie die zich op een website bevindt of op boodschappen in gespreksgroepen of computermailings, zonder dat deze lijst volledig is.


De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn speciale toegangscode geheim te houden. De gebruiker is alleen en volledig aansprakelijk voor het gebruik van de identificatiegegevens. Bij verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die gegevens, moet de klant de STARNEWS NV daarvan zo snel mogelijk verwittigen, en die verwittiging moet bovendien worden bevestigd per aangetekend schrijven. Eender welke gebruiker is slechts van zijn aansprakelijkheid bevrijd op de werkdag die volgt op de dag waarop het aangetekend schrijven werd ontvangen.

De persoonlijke gegevens betreffende de gebruiker worden onder meer gebruikt:

- voor het beheer van de klanten van de STARNEWS NV en voor het uitvoeren van marktonderzoek;

- voor het uitschrijven, innen en controleren van de facturen;

- in het kader van de contractuele relatie met de klant (bijvoorbeeld voor briefwisseling);

- voor verrichtingen, informatie en promotie in verband met de producten en diensten die worden ontwikkeld in het kader van de site van STARNEWS.

Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek dat wordt gericht aan de NV STARNEWS, Winston Churchilllaan 210 te 1180 Brussel, kan een gebruiker die zijn identiteit opgeeft, kosteloos schriftelijke mededeling krijgen van de op hem betrekking hebbende persoonlijke gegevens en desgevallend de onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens laten corrigeren.

Wanneer de administratieve gegevens van de gebruiker veranderen, dient hij de STARNEWS NV daarover één maand na de wijziging te informeren.

In geval van wijziging van de structuur zelf van de site van STARNEWS, van technische problemen of van verlies van gegevens, behoudt de STARNEWS NV zich het recht voor een beroep te doen op de gebruikers om de verloren of ontbrekende gegevens aan te vullen.

C. Vermelding betreffende het industrieel eigendomsrecht (merken en modellen) en het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht)
__________________________________________________


Alle elementen, gegevens, databanken, grafieken, tekeningen en modellen die op de site van STARNEWS worden ontwikkeld, alsmede alle originele teksten en gemengde multimediaprestaties en ‑creaties, zijn beschermd door de Belgische en internationale wettelijke bepalingen betreffende de industriële eigendom (wetten en reglementen inzake het deponeren van merken en modellen), de intellectuele eigendom (meer bepaald de Belgische wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en de aanverwante rechten) en door de wetgeving op de bescherming van de computerprogramma's (meer bepaald de wet van 30 juin 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's).


Alle rechten in die zin worden voorbehouden en duidelijk geïdentificeerd door de rubriek "Copyright © STARNEWS 2000...". Elke gebruiker die deze rechten schendt of aantast, zal worden vervolgd en hij zal nooit kunnen inroepen dat hij onderhavige bepalingen en beschermingen niet kende, noch dat hij te goeder trouw handelde.


D. Besluit: overzicht van de minimale verbintenissen van de gebruiker
____________________________________________________________

1. De gebruiker mag de bestaande databanken raadplegen en gebruik maken van de door de site van STARNEWS geleverde diensten, op voorwaarde dat hij de algemene normen en gebruiken van het Internet en de algemene voorwaarden van de site van STARNEWS in acht neemt en dat de eigenaar van de aangezochte databanken het recht tot toegang en gebruik verleent.

2. De gebruiker mag de diensten van de site van STARNEWS gebruiken voor geoorloofde, persoonlijke en private doeleinden. Aangezien de gebruiker gegevens via het netwerk doostruurt, moet hij de geldende wetgeving naleven. Zo is het bijvoorbeeld verboden informatie te geven die illegaal of ongeoorloofd, onjuist, obsceen, beledigend of racistisch is, of die aanzet tot rassenhaat en xenofobie, die de openbare orde en/of de goede zeden in het gedrang brengt of die het privé-leven aantast;

- de gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht, van derden te eerbiedigen;

- de gebruiker verbindt zich ertoe geen ongevraagde boodschappen te verzenden of te posten;

- de gebruiker verbindt zich ertoe geen computerkraken of "hacking" te plegen tegen de site van STARNEWS of tegen eender welk ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks aanwezig is op de site;

3. De gebruiker verbindt zich ertoe de op de site van STARNEWS ontwikkelde of toegankelijke diensten niet te gebruiken voor daden die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden leiden tot:

- illegale toegang tot de gegevens van aangesloten netwerken;

- het in het gedrang brengen van de goede werking van de dienstverlening van STARNEWS of het in gevaar brengen van het gebruik of het prestatievermogen voor de andere gebruikers, meer bepaald door het ten onrechte veroorzaken van druk verkeer;

- het beschadigen of vernietigen van de integriteit of de inhoud van de computergegevens;


4. De STARNEWS NV, haar rechthebbenden en contractuele partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door gebruikers of door derden worden gepleegd;

5. De gebruiker dient de STARNEWS NV onmiddellijk te informeren over ongeoorloofde inhoud die via haar diensten beschikbaar zou zijn, zodat STARNEWS de nodige geschikte maatregelen kan treffen om die informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe kan het lid volgend e‑mailadres gebruiken:

6. De STARNEWS NV behoudt zich het recht voor gebruikers die de Belgische wetgeving of de internationale verordeningen overtreden, aan te klagen bij de bevoegde overheid en onmiddellijk de toegang tot en het gebruik van de diensten en databanken te ontzeggen aan gebruikers die onderhavige bepalingen zouden schenden.

E. Voorrang van de algemene voorwaarden van STARNEWS - Geldend recht - Rechtsbevoegdheid
_______________________________________________


Door gebruik te maken van de diensten van de site van STARNEWS, verbindt de gebruiker zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de algemene bijzondere voorwaarden van de specifieke diensten te aanvaarden, alsmede zich te schikken naar de gebruiken die gelden op de netwerken die hij via de site van STARNEWS kan bereiken.

De gebruiker erkent dat elk geschil in verband met het gebruik van de site onder het Belgisch recht valt en enkel behoren tot de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België).

Het gebruik van de site van STARNEWS is niet toegestaan in landen waar onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf, geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.

In geval van geschil, zal een uitgeprinte versie van de elektronisch geleverde onderhavige algemene voorwaarden en van alle aanvullende vermeldingen worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure, en wel onder dezelfde voorwaarden als andere, in gedrukte vorm aangemaakte en bewaarde documenten en handelsregisters.

Onder voorbehoud van alle uitdrukkelijk aan onderhavige verleende rechten.

_______________________________________________
Waarschuwing : Telkens U een site bezoekt met dit logo , verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die U raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe U te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be

Critiques Cinéma : découvrez les critiques du box office cinéma ! actu séries : découvrez toute l'actu de vos séries préférées!
We gebruiken cookies om uw surfevaring op onze site te verbeteren. Door onze website verder te gebruiken, aanvaardt u ook onze cookies.
Alle details over ons gebruik van cookies